ทำความรู้จักเพื่อนบ้านผ่าน “มรดกโลกแห่งอาเซียน”
ทำความรู้จักเพื่อนบ้านผ่าน มรดกโลกแห่งอาเซียน

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มรดกโลกของประเทศไทย

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต่างก็มีความงดงามของธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออก ไป บางแห่งก็ได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนมากขึ้นอีกด้วย

มาดูกันว่าประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีสถานที่น่าสนใจแห่งใดบ้างที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก แต่ก่อนอื่นมาดูนิยามและความหมายของคำว่า มรดกโลก ซึ่งหมายถึง มรดกอันทรงคุณค่าที่มนุษย์ได้รับจากอดีตได้ใช้และภาคภูมิใจในปัจจุบัน และถือเป็นพันธกรณีในการทะนุบำรุงดูแลรักษา เพื่อมอบให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแด่มวลมนุษยชาติในอนาคต โดยจะต้องมีความโดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากล เมื่อได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่ง มรดกโลก” แล้ว ไม่ว่าจะมีที่ตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใดก็จะถือว่าเป็นมรดกมนุษยชาติทั้งปวงในโลก

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของไทย

สำหรับในประเทศไทย มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด 5 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร เมืองนี้มีอายุระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-14 มีสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายที่แสดงให้เห็นถึงยุคเริ่มแรกของสถาปัตยกรรมไทย อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพัฒนาอยู่ในอาณาจักรสุโขทัยได้ซึมซับอิทธิพลและ ประเพณีโบราณมากมายของท้องถิ่น ผสมผสานเข้ากันเป็นศิลปะสุโขทัย

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อดีตเมืองหลวงของ ราชอาณาจักรไทย เมืองนี้ถูกพม่าทำลายลงในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซากที่เหลืออยู่ประกอบด้วยศาสนสถานแสดงความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค และ มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยผืนป่าอนุรักษ์ 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 23 ก.ม. ระหว่างอุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางตะวันออกและอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ทางตะวันตก บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์ไม้มากกว่า 800 ตระกูล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 112 สายพันธุ์ นก 392 ตระกูล สัตว์เลื้อยคลาน 200 พันธุ์ รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

วัดเชียงทอง ในเมืองหลวงพระบาง มรดกโลกของประเทศลาว

ประเทศลาว มีมรดกโลก 2 แห่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ 

เมืองหลวงพระบาง เป็น ตัวอย่างที่ชัดเจนของการหลอมรวมสถาปัตยกรรมตามประเพณีดั้งเดิม และโครงสร้างเมืองของลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรปยุคอาณานิคม ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20มีการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองไว้เป็นอย่างดี

ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก ภูมิ ทัศน์ทางวัฒนธรรมของจำปาสักและอาณาบริเวณของวัดพู เป็นภูมิทัศน์ที่ได้วางผังและรักษาสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีมานานกว่า 1,000 ปี เป็นรูปแบบของศาสนาฮินดูที่มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ ใช้แกนจากยอดเขาไปยังฝั่งแม่น้ำแสดงให้เห็นรูปแบบวัด อาราม การประปาบนพื้นที่ประมาณ 10 ตร.กม. การวางผังเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนี้เช่นเดียวกับภูเขา ภูเก้า ทั้งหมดนี้แสดงถึงพัฒนาการตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-15ที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรเขมร

อ่าวฮาลองประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม มีแหล่งมรดกโลก 7 แห่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 5 แห่ง ได้แก่ 

หมู่โบราณสถานเมืองเว้ อดีตเมืองหลวงของเวียดนามในปีคริสต์ศักราช 1802 เมืองเว้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมด้วย ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหงียน (Nguyen) จนถึงปีคริสต์ศักราช 1945 มีแม่น้ำหอม (Perfume) ไหลคดเคี้ยวผ่านกลางเมืองหลวง เมืองอิมพิเรียล เมืองต้องห้าม (Forbidden Purple City) และเมืองชั้นใน ทำให้เมืองนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติงดงาม

เมืองโบราณฮอยอัน เมืองท่าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี อาคารต่างๆ และการวางผังถนน สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของพื้นเมืองและต่างประเทศ ซึ่งได้ผสมผสานกันไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน เป็นโบราณสถานในช่วง ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 4-13 เอกลักษณ์วัฒนธรรมซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาฮินดูของอินเดียที่พัฒนามาตาม แนวชายฝั่งของเวียดนามในสมัยเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงร่องรอยที่เหลือของวัดที่เป็นหอสูง ตั้งอยู่ในบริเวณที่งดงามของเมืองหลวงด้านการเมืองและศาสนาของอาณาจักรจามใน ยุคนั้นส่วนใหญ่

ป้อมทังลอง (Thang Long) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยราชวงศ์ไลเวียต (the Ly Viet Dynasty) ในบริเวณที่เป็นป้อมปราการเก่าของจีนที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ป้อมนี้มีความสำคัญทางการเมืองคือป้องกันศัตรูจากทางเหนือ (จีน) อยู่นานถึงประมาณ 13 ศตวรรษต่อมา

พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ สร้างขึ้นตามหลักของลัทธิขงจื้อ ในปลายศตวรรษที่ 14 ต่อมารูปแบบการก่อสร้างได้กระจายออกไปทั่วเอเชีย และเป็นแบบอย่างใหม่ของการก่อสร้างปราสาททั่วไปในเอเซียอาคเนย์ด้วย และมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ 

อ่าวฮาลอง อ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อในภาษาเวียดนาม หมายถึง อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง

อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง ซึ่งมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง (ราว 400 ล้านปี) ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอ เซีย เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอย่างมาก ภูมิทัศน์ของอุทยานมีความซับซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย บริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนลาวนั้น เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่าง ๆ รวมถึงถ้ำและแม่น้ำใต้ดินความยาว 65 กิโลเมตร

เขาคินาบาลู มรดกโลกทางธรรมชาติของมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย มีอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง ได้แก่ 

อุทยานคินาบาลู ในรัฐซาบาห์ทางเหนือสุดของเกาะบอร์เนียว ภูเขาคินาบาลูสูง 4,095 บริเวณนี้เต็มไปด้วยพืชพันธุ์มากมาย ตั้งแต่ป่าทึบที่ลุ่มต่ำเขตร้อน ภูเขาที่เป็นป่าฝนไปจนถึงป่าภูเขาเขตร้อน ป่าค่อนข้างหนาวและป่าละเมาะบนพื้นที่สูง บริเวณนี้เหมาะกับเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่พืชประจำถิ่นในหิมาลัย จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย และพันธุ์ไม้เขตร้อนทั้งหมด

อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู ตั้งอยู่ในบนเกาะบอร์เนียว รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ติดกับชายแดนของประเทศบรูไน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในด้านชีววิทยาและธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก มีพันธุ์พืชกว่า 3,500 ชนิด และมีพันธุ์ปาล์มกว่า 109 ชนิด

และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง ได้แก่ 

มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา เมืองแห่งนี้ได้พัฒนามานานกว่า 500 ปี ด้านการค้าขายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกบนช่อง แคบมะละกา อิทธิพลของเอเชียและยุโรปได้ผสมผสานทางวัฒนธรรม ตึกที่ทำการของรัฐบาล โบสถ์ จตุรัส และป้อมปราการต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพมะละกาในยุคต้นของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากรัฐสุลต่านมาเลย์ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15

แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง ตั้งอยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่นอกทวีปอัฟริกา มีทั้งที่พบอยู่ทั้งกลางแจ้งและในถ้ำ ซึ่งมีหลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้ในยุค Palaeolithic

บุโรพุทโธ มรดกโลกของอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดถึง 8 แห่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวัดบรมพุทโธ ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา บุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและ ศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน แหล่งโบราณคดีขุดค้นพบตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1936-1941 พบฟอสซิลมนุษย์ และฟอสซิลของ Meganthropus erectus/Homo erectus โดยครึ่งหนึ่งเป็นฟอสซิลมนุษย์ เป็นที่อยู่อาศัยมาในอดีตราว 1 ล้านปีครึ่ง

กลุ่มวัดพรัมบานัน วัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดเพื่อบูชาพระศิวะในอินโดนิเซีย เหนือขึ้นไปจากศูนย์กลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสคือโบสถ์ 3 หลังมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องรามเกียรติ์ เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ของฮินดู (พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม) และสัตว์เทพพาหนะ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี:ระบบสุบักหลักการตามปรัชญาไตรหิตครณะ เป็นวัฒนธรรมการทำนาขั้นบันไดของบาหลี เป็นการทำนาแบบ 5 ขั้นบันไดควบคุมการจ่ายน้ำจากวัดที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 19,500 เฮกเตอร์ ซึ่งทางวัดได้บริหารจัดการน้ำโดยการพิจารณาถึงคลองส่งน้ำ และคันกั้นน้ำ ซึ่งเข้าใจกันในนาม สุบัก” (Subak) ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9

และมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง ได้แก่ 

อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ซึ่ง อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของชวาแถบไหล่ทวีปซุนดา รวมคาบสมุทรอูจุงกูลอน เกาะนอกฝั่ง และรวมถึงเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกรากะตั้ว(Krakatoa)ด้วย นอกเหนือจากธรรมชาติสวยงามพร้อมกับลักษณะธรณีวิทยาที่น่าสนใจเพื่อการศึกษา ภูเขาไฟบนแผ่นดินตอนใน อุทยานแห่งชาตินี้ยังมีป่าฝนพื้นที่ต่ำในที่ราบชวา สัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงแรดชวา

อุทยานแห่งชาติโคโมโด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ มังกรโคโมโดสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่พบเฉพาะที่นี่ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่จะมาศึกษาทฤษฎีของ วิวัฒนาการ เนินเขาที่ขรุขระของท้องทุ่งที่ปราศจากต้นไม้และบริเวณที่มีพืชหนาม ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงกับหาดทรายขาวกระจ่าง และน้ำสีฟ้าม้วนตัวไปเหนือปะการัง

อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ เขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวในโลก ที่เชื่อมพื้นที่ยอดเขามีหิมะปกคลุมกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลเขตร้อนรวมถึง พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยที่บริเวณนี้ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของสองแผ่นทวีปที่เคลื่อนเข้าหากัน พื้นที่จึงมีความซับซ้อนทางธรณีวิทยา มีการก่อตัวของภูเขาและธารน้ำแข็ง บริเวณนี้ยังมีแหล่งฟอสซิลซึ่งเป็นหลักฐานของวิวัฒนาการของชีวิตบนเกาะ นิวกินี และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในภูมิภาค

มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา ประกอบด้วยเขต อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติกุนุงลูเซอร์ (Gunung Leuser) อุทยานแห่งชาติเครินซีเซบลัต (Kerinci Seblat) และ อุทยานแห่งชาติบูกิตบาริซานเซลาตัน (Bukit Barisan Selatan) รวมพื้นที่ 25,000 ตารางกิโลเมตร เป็นถิ่นที่อยู่ของพืชกว่า 10,000 สายพันธุ์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 200 สายพันธุ์ และนก 580 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 สายพันธุ์ไม่สามารถพบได้ที่อื่น รวมทั้งลิงอุรังอุตังสุมาตรา

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ มีแหล่งมรดกโลก 5 แห่ง เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ 

นครประวัติศาสตร์วีกัน เมือง ริมทะเลด้านตะวันตกของเกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ห่างจากซานเฟร์นันโด รวม 140 กม. วีกันเป็นเมืองที่สเปนเคยมาตั้งค่ายไว้ มีบ้านเรือนเก่าแก่ทรงสเปน ที่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่มากในเขตเมืองเก่า

โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 4 หลัง หลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือการแสดงความเป็นบาโรคของยุโรปโดย ช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์

นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ที่เกาะลูซอนตอนเหนือของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยชาวพื้นเมืองอิฟูเกา (Ifugao) ที่สร้างนาขั้นบันไดแห่งนี้มากว่า 2,000 ปีแล้ว ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายและแรงงานคน ซึ่งลูกหลานชาวนาสืบเชื้อสายมาจากชาว Ifugao ในปัจจุบันก็ยังคงยึดอาชีพทำนาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา

และมรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ 

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา แสดง ให้เห็นภูมิทัศน์ที่แปลกตาของภูเขาหินปูนที่มีแม่น้ำอยู่ใต้ดิน ลักษณะเด่นของแม่น้ำก็คือไหลตรงไปสู่ทะเล และส่วนที่อยู่ต่ำลงไปนั้นอยู่ใต้อิทธิพลของกระแสน้ำขึ้นน้ำลง บริเวณนี้ยังแสดงให้เห็นถิ่นฐานสำคัญสำหรับการอนุรักษ์ความแตกต่างทางชีวภาพ

อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ เป็นตัวอย่างของเกาะปะการังที่มีพันธุ์สัตว์ทะเลหนาแน่นมาก เกาะเล็กๆ ทางเหนือเป็นที่อยู่ของนกและเต่าทะเล บริเวณนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของแนวปะการังเก่าแก่ ที่ก่อตัวเป็นกำแพงสูงถึง 100 เมตร ทะเลสาบกว้างใหญ่และเกาะปะการัง 2 เกาะ

นครวัด มรดกโลกของกัมพูชา

ส่วนประเทศกัมพูชา มีแหล่งมรดกโลก 2 แห่งได้แก่ 

เมืองพระนคร (อังกอร์) อุทยานโบราณนครวัดเป็นที่ตั้งของซากที่เหลือของเมืองหลวงต่างๆ ของอาณาจักรเขมร รวมถึงนครวัดนครธม ปราสาทบายนอันงดงามด้วยการประดับประดาด้วยประติมากรรมมากมาย

ปราสาทพระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งอยู่ เหนือที่ราบของเขมร ปราสาทนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ ตัววิหารประกอบด้วยแนวอาคารต่อเนื่องเชื่อมโดยระเบียงคด และบันไดที่มีความยาวมากกว่า 800 เมตร

ส่วนประเทศเมียนมาร์ สิงคโปร์ และบรูไนนั้น เป็นประเทศที่ไม่มีแหล่งมรดกโลก ประเทศอาเซียนในวันนี้จึงเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกรวม 33 แห่ง ใน 7 ประเทศ ในอนาคตข้างหน้ากำแพงรั้วที่เคยกั้นแต่ละประเทศไว้ก็จะพังทลายลง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภูมิภาคของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เเละเราต้องช่วยกันดูเเลรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป